ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสภาทนายความ
bulletศาลยุติธรรม
bulletศูนย์ทนายความทั่วไทย
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลฏีกา
bulletศาลปกครอง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletกรมคุมประพฤติ
bulletกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletสถาบันนิติวิทยาศาลตร์
bulletสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
bulletสำนักงานกิจการยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
dot

dot
การกู้ยืมเงิน
วันที่ 22/08/2012   15:25:29

 การกู้ยืมเงิน  เป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษกว่าการกู้ยืมทรัพย์สินอื่น เช่น ยืมปากกา  ยืมดินสอ ยืมหนังสือ ฯลฯ ทรัพย์สินประเภทนี้กฏหมายกำหนดให้ยืมทรัพย์สิ่งใดแล้วก็ต้องคืนทรัพย์สิ่งนั้น เช่น ยืมปากกา  ก็ต้องคืนปากกาด้ามเดิมที่ยืม  จะเอาปากกาด้ามอื่นมาคืนแทนด้ามเดิมไม่ได้  แตกต่างจากการยืมเงิน ที่ยืมแล้ว ตอนคืนไม่ต้องคืนเป็นเงินที่ยืม  แต่ต้องคืนเงินจำนวนที่เท่ากับเงินที่ยืมไป  

    เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน  คือนำเงินที่กู้ยืมไปใช้ ทำให้โดยสภาพไม่สามารถคืนเงินตัวเดิมที่คืนให้ได้ การคืนเงินที่กู้ยืมจึงไม่จำต้องคืนในเงินตัวเดิม  เพียงแต่คืนในตัวเงิน(มูลค่าเงิน)เท่าเดิมก็เพียงพอแล้ว  เช่น ยืมเงิน 1,000 บาท โดยผู้ให้ยืมเงินมอบธนบัตรใบละ 1,000 บาท หนึ่งใบ การคืนเงินไม่จำต้องคืนธนบัตรใบเดิมและไม่จำต้องคืนธนบัตร 1,000 บาท หนึ่งใบก็ได้  การคืนสามารถที่จะคืนเป็นใบละ 100 จำนวนสิบใบก็ได้  หรือ 500 หนึ่งใบ ใบละ 100 ห้าใบก็ได้ เช่นกัน 
   สารระสำคัญญของการกู้ยืมเงินอีกเรื่องหนึ่งก็คือ  การกู้ยืมเงิน ตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไปจะฟ้องคดีได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ  จะเปห็นได้ว่ามีความแตกต่างกับการยืมสิงของที่ไม่ใช่เงิน  ไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ เพียงแค่ส่งมอบก็ถือว่าเป็นการยืมแล้ว  ทั้งไม่จำต้องพิจารณาว่าสิ่งของที่ให้ยืมนั้นมีราคาเท่าไรด้วย        
   และการกู้ยืมเงิน  หากไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยกันไว้  กฏหมายยังบังคับให้ถือว่าได้กำหนดดอกเบี้ยไว้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  
  การกู้ยืม้งืนเกิดขึ้นมากในสังคมปัจจุบันในทุกชนชั้น  นับว่าคดีความเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินนั้น  มีมากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็ว่าได้  กฏหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนั้นก็มีประเด็นมากมายหลายหลาก  การจะดำเนินการในการให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงินนัิ้น  ควรต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  มิเช่นนั้นแล้วอาจจะได้รับความเสียหายจนไม่อาจที่จะเยียวยาได้  
                                                                                                              นายสาธิต  บำเรอจิต (นบ.นบท.)บทความทางกฏหมาย

สิทธิในการฟ้องคดีอาญา วันที่ 29/08/2012   21:48:42
เมียหลวง เมียน้อย วันที่ 06/05/2012   00:11:45
ความสำคัญของการแถลงการปิดคดี วันที่ 29/08/2012   21:48:22
สัญญาเช่าสัญทรัพย์ วันที่ 22/08/2012   15:32:35
นิติรัฐกับสังคมไทย วันที่ 11/05/2012   12:32:35 article
สังคมไทยกับนักกฏหมาย วันที่ 11/05/2012   12:12:01 article
การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง วันที่ 13/08/2012   23:53:55 article
ปังตอไร้เทียมทาน วันที่ 29/08/2012   21:43:12บริษัท สำนักงาน เพื่อนนิติ ทนายความ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 44 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบล : หน้าเมือง
อำเภอเมือง :  จังหวัด ราชบุรี      รหัสไปรษณีย์ :70000
เบอร์โทร/แฟ๊ก :  032-338636      มือถือ :  081-8564048
อีเมล : pleaniti_lawyer@hotmail.com